Košík

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Upozorňujeme tiež na vyhlásenia o ochrane údajov na stránkach, na ktoré môžete prejsť z tehlickovo.sk.

Obsah 

A.     Prevádzkovateľ 

B.     tehlickovo.sk a online služby 

I.     Všeobecné informácie k návšteve webových stránok 
II.    Zobrazenie internetovej stránky a vytváranie protokolových súborov (tzv. Log files) 
III.   Používanie súborov cookies a iných technológií 
IV.   Objednávanie produktov 
V.  Tlačidlá sociálnych médií, YouTube videá a QR kódy 
VI.     Ostatné služby 
VII.    Kategórie príjemcov, prenos do tretích krajín
VIII.   Bezpečný prenos údajov, koncové zariadenia

C.     Práva dotknutej osoby a zodpovedná osoba 

I.     Práva dotknutých osôb 
II.    Zodpovedná osoba 

A. Prevádzkovateľ 

My, spoločnosť TEHLIČKOVO s.r.o. so sídlom Lécka 1255/16, Nové Zámky 940 02 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 44317/N (ďalej ako „tehlickovo“), ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiavame právne predpisy na ochranu osobných údajov. 

B. tehlickovo.sk a online služby 

Nižšie by sme vás chceli informovať o tom, ktoré osobné údaje o vás zhromažďujeme, keď navštívite naše webové stránky tehlickovo.sk (vrátane prepojených stránok) alebo využijete naše online služby a na aké účely vaše údaje používame: 

I. Všeobecné informácie k návšteve webových stránok 

Vo všeobecnosti zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje našich používateľov iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov našich používateľov je vykonávané  na základe zákona, na základe zmluvy uzatvorenej s používateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného používateľom alebo na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu.

II. Zobrazenie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov (tzv. Log files).  

Pri každej návšteve našej webovej stránky zaznamená náš systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača. 

Zaznamenávajú sa pritom nasledovné údaje: 

·         request (názov požadovaného súboru) (napr. www.tehlickovo.sk/impressum

·         typ/verzia prehliadača 

·         jazyk prehliadača (napr.: slovenčina) 

·         použitý operačný systém 

·         vnútorné rozlíšenie okna prehliadača 

·         rozlíšenie obrazovky 

·         aktivácia Java script 

·         zapnutie/vypnutie Java 

·         zapnutie/vypnutie súborov cookies 

·         sýtosť farieb 

·         referrer URL (predtým navštívená stránka) 

·         IP adresa (anonymizovaná) 

·         dátum a čas prístupu 

·         kliknutia 

·         príp. obsah formulárov (pri políčkach s voľným textom, napr. meno a heslo, sa prenáša len informácia „vyplnené“ alebo „nevyplnené“) 

·         príp. miesto vyvolania (napr. pri použití stránky s najčastejšími otázkami a odpoveďami a kategóriami kontaktného formulára, vyhľadávaním, úvodnej stránky/Top 10). 

Údaje sa uložia v protokolových súboroch („log files“) nášho systému. Vyhodnotenia týchto záznamov protokolových súborov v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené, ako aj na zobrazenie najlepších výsledkov vyhľadávania na internetovej stránke s najčastejšími otázkami. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu servera a zlepšovať našu ponuku. IP adresy používame výlučne vo výnimočných prípadoch na účely detekcie a analýzy prípadného zneužívania. V týchto účeloch spočíva náš prevažujúci oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je právnym základom pre spracúvanie. V tejto súvislosti nie sú osobné údaje vyhodnocované na marketingové účely. 

Údaje uložené v protokolových súboroch sa vymažú najneskôr do 30 dní.  

III. Používanie súborov cookies a iných technológií 

1. Zabezpečenie online prostredia, bezpečnosti a stability

Naše webové stránky používajú na viacerých miestach cookies a iné technológie. Takzvané cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť umiestnené vo vašom počítači a môže ich ukladať váš prehliadač. Tieto dáta nie sú spájané s inými zdrojmi údajov, pokiaľ to neslúži k plneniu s vami uzavretej zmluvy, ak ste k tomu neudelili výslovný súhlas alebo ak neexistuje oprávnenie zo zákona alebo iný právny základ. Po prístupe používateľa na webovú stránku sa môžu cookies uložiť v prehliadači koncového zariadenia používateľa. Tieto cookies obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky. 

Väčšina nami používaných súborov cookies sú takzvané „session cookies“, ktoré sa vymažú, keď ukončíte prehliadanie. Okrem toho existujú aj niektoré trvalé cookies, vďaka ktorým vás ako návštevníka opäť spoznáme. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. 

V súboroch cookies sa ukladajú a spracúvajú nasledovné údaje resp. informácie: 

·         funkcia prihlásenia, životnosť: jedna relácia 

·         prípadne redukcia záťaže, životnosť: jedna relácia 

·         funkčnosť nákupného košíka, životnosť: 30 dní od poslednej návštevy. 

Na našich webových stránkach používame v určitých prípadoch, napríklad pri vypĺňaní formulárov, technológiu na odlíšenie osobných údajov od automatizovaného strojového spracúvania. Pritom spracúvame okrem iného jazyk prehliadača, doplnky prehliadača (tzv. plugins), kliknutia, dátum a čas návštevy, IP adresu, užívateľské správanie, čas strávený na stránke a vstupy používateľa. Maximálna doba uchovávania súborov cookies používaných v tomto procese je 19 rokov.

Na zabezpečenie technickej stability našich cloudových aplikácií a na identifikáciu a analýzu problémov s výkonom používame nástroj na monitorovanie a podávanie správ. Tento umožňuje monitorovanie serverov, databáz, nástrojov a služieb prostredníctvom platformy na analýzu údajov (Software-as-a-Service). Spracúvajú sa informácie o zariadení, o grafickej polohe, IP adrese, online identifikátory, údaje z protokolových súborov (tzw. Log files).

Právnym základom spracúvania vyššie uvedených údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý vychádza z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu zabezpečiť funkčnosť online prostredia, zaručiť čo najlepšiu bezpečnosť našich IT systémov, prípadne zabrániť narušeniu našich webových stránok v dôsledku útokov, zabezpečiť stabilitu našich aplikácií a identifikovať problémy s výkonom. Okrem toho sa technológie používajú na správu súhlasu pre naše online prostredie, aby sme mohli plniť naše zákonné a (overovacie) povinnosti. Pritom spracúvame údaje o prihlásení (opt-in) a odhlásení (opt-out), URL adresu, agenta používateľa, nastavenie používateľa, ID súhlasu, čas súhlasu, typ súhlasu, verziu šablóny a jazyk bannera. Doba uchovávania údajov je 3 roky. Súbory cookies používané na tento účel sú platné počas jednej relácie. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

2. Sledovanie, dizajn podľa potrieb

Okrem toho používame aj technológie sledovania (tzv. trackingové technológie), aby dizajn a priebežná optimalizácia našich webových stránok boli prispôsobené vašim potrebám. Technológie sledovania používame aj na štatistické zaznamenávanie používania našej webovej stránky a na jej vyhodnocovanie s cieľom optimalizovať pre vás našu ponuku. 

3. Možnosti deaktivácie

Ak si neželáte toto spracúvanie údajov, nižšie nájdete možnosti deaktivácie:

V nastaveniach prehliadača si môžete nastaviť vlastné preferencie týkajúce sa súborov cookies alebo sledovania.

Prostredníctvom tejto stránky môžete napríklad získať prístup k mechanizmu, ktorý vám umožní vybrať, ktoré z uvedených spoločností môžu vo vašom prehliadači nastaviť súbory cookies a iné technológie na účely personalizácie a analýzy.

4. Štatistika 

Štatistické technológie zhromažďujú informácie anonymne. Tieto informácie nám pomáhajú porozumieť, ako sa naše webové stránky používajú, aby sme mohli neustále optimalizovať našu ponuku a ponúknuť na našej webovej stránke personalizovaný obsah. Tieto technológie používame len vtedy, ak nám k tomu udelíte súhlas.

5. Rozšírené funkcie

Ak nám udelíte súhlas, môžete používať nasledujúce rozšírené funkcie.

a. YouTube

Na rôznych miestach našej webovej stránky sme pripojili videá od poskytovateľa YouTube, LLC, dcérskej spoločnosti Google Inc., alebo od poskytovateľa Google Ireland Limited. V tomto prípade YouTube nedostáva žiadne informácie o návštevníkoch, pokiaľ si nepozrú video.

O možnom zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou YouTube nemáme vedomosť a tiež žiadny vplyv.

6. Marketing 

Pomocou týchto technológií lepšie rozumieme, aký obsah je pre vás relevantný. Takto vás môžeme v budúcnosti na našich webových stránkach a na externých webových stránkach osloviť spôsobom, ktorý je prispôsobený vašim potrebám. Tieto technológie sa však používajú len vtedy, ak ste udelili súhlas v rámci nášho nástroja na Správu súhlasov.

a. Facebook Pixel 

Facebook pixel sa používa najmä na to, aby sa používateľom tejto webovej stránky pri návšteve sociálnej siete Facebook (a prepojenej sociálnej siete Instagram) zobrazovali záujmovo orientované reklamy („Ads“) na Facebooku, Instagrame a prepojených reklamných sietí (Audience Network) t.j. aj na iných webových stránkach ako aj a na meranie a optimalizáciu vplyvu týchto reklám na konverzie. Ďalej používame webovú funkciu Custom Audience od spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (ďalej len „Meta“), aby sme vedeli zdieľať so zainteresovanými partnermi cieľových skupín. Zdieľajú sa výlučne iba názvy a veľkosti cieľových skupín, aby bolo umožnené zobrazovanie reklám podľa záujmov užívateľov. V žiadnom prípade nedochádza k výmene osobných a/alebo štatistických údajov s našimi partnermi. 

Za týmto účelom bol na webových stránkach tehlickovo.sk implementovaný príslušný tag od spoločnosti Meta. Prostredníctvom tohto tagu sa pri návšteve príslušnej webovej stránky vytvorí priame prepojenie so servermi spoločnosti Meta. V rámci tohto procesu sa na server spoločnosti Meta prenesie informácia, že ste navštívili túto webovú stránku a ako ste sa na tejto stránke správali. Spoločnosť Meta priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na Facebooku a/alebo na Instagrame. Keď navštívite sociálnu sieť Facebook, Instagram alebo stránku partnera siete spoločnosti Meta Audience Network, môžu sa vám zobrazovať personalizované reklamy („Ads“) zodpovedajúce vašim záujmom. V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania existujú medzi spoločnosťou Meta a nami rôzne vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov: 

·         Meta je naším sprostredkovateľom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov o udalostiach (tzv. Event-údaje) pre účely služieb merania a analýzy. 

·         Meta a my sme spoločnými prevádzkovateľmi vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov o udalostiach za účelom vytvorenia osloviteľných cieľových skupín, doručovania obchodných správ a správ týkajúcich sa transakcií, a personalizácie funkcií a obsahu ako aj zlepšenia a zabezpečenia produktov spoločnosti Meta. Dohodu o určení vzájomných povinností pri dodržiavaní Nariadenia uzatvorenú v tejto súvislosti medzi našou spoločnosťou a spoločnosťou Meta nájdete tu. V rámci spoločného spracúvania vašich osobných údajov sme sa so spoločnosťou Meta dohodli, že spoločnosť Meta bude primárne zodpovedná za to, aby vám poskytla informácie o spracúvaní osobných údajov a umožnila vám uplatňovať práva dotknutých osôb, ktoré vám prináležia v zmysle Nariadenia. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta vrátane informácií o právnom základe spracúvania osobných údajov a spôsobe, akým môžete uplatniť práva dotknutých osôb u spoločnosti Meta nájdete tu

·         V ostatných prípadoch sme za spracúvanie osobných údajov (Meta ako aj my) zodpovední každý samostatne. 

b. Google Ads Conversion Tracking 

Google Conversion Tracking (sledovanie konverzií) je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Dublin. Táto technológia používa webové signály (Web Baeacons), pixel a cookies.

Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, Google umiestni do vášho zariadenia súbor cookies (konverzný súbor cookies), ktorý však neslúži na osobnú identifikáciu. Ak platnosť súboru cookies pri návšteve určitých stránok ešte nevypršala, vieme spolu so spoločnosťou Google rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu webovú stránku. Každý zákazník služby Google Ads má pridelené iné súbory cookies. Súbory cookies preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané prostredníctvom konverzných cookies slúžia k vytváraniu štatistík pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre využívanie služby Conversion Tracking. My ako zákazníci služby Google Ads sa týmto spôsobom dozvieme o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na webovú stránku označenú prostredníctvom Conversion-Tracking-Tag. Nezískavame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné našich používateľov osobne identifikovať.

c. Google Ads Remarketing 

Používame technológiu remarketingu (Remarketing Technologie) od spoločnosti Google Ireland Limited, aby sme mohli používateľov, ktorí už raz navštívili naše webové stránky, opätovne osloviť prostredníctvom záujmovo orientovanej reklamy na stránkach siete partnerov Google. 

Pomocou súborov cookies môžeme lepšie zanalyzovať vaše záujmy pri návšteve našich webových stránok a využiť tieto informácie pre relevantnú reklamu na produkt. Týmto spôsobom sa vám budú zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, a to nielen vtedy, keď sa budete nachádzať na našich webových stránkach, ale aj pri návšteve webových stránok spoločnosti Google alebo webovej stránky v sieti partnerov Google. Pritom sprostredkovávame relevantné údaje spoločnosti Google. Reklama môže obsahovať napríklad aj produkty, ktoré ste si predtým prezerali na našich webových stránkach. 

Ak ste udelili súhlas s prepojením vašej histórie webového prehliadača a prehliadača aplikácií s vaším Google účtom spoločnosti Google a použitím informácií z vášho Google účtu na personalizovanie reklamy, Google použije tieto údaje na opätovné zacielenie na používateľov naprieč viacerými zariadeniami. V prípade, že ste počas návštevy našich webových stránok prihlásený do služieb Google, využíva Google vaše osobné údaje spolu s používateľskými údajmi Google na zadefinovanie a vytvorenie zoznamu cieľovej skupiny pre opätovné zacielenie naprieč rôznymi zariadeniami. Za účelom vytvorenia cieľových skupín budú vaše osobné údaje nachádzajúce sa u spoločnosti Google dočasne prepojené s používateľskými údajmi Google. Bližšie informácie nájdete tu

7. Právny základ, súhlas a odvolanie súhlasu 

Právnym základom na ukladanie uvedených informácií alebo prístup k príslušným informáciám v koncovom zariadení je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na následné spracovanie osobných údajov. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom naledujúcich možnosti deaktivácie: 

·         V nastaveniach prehliadača si môžete nastaviť vlastné preferencie týkajúce sa súborov cookies a sledovania. 

·         Napríklad prostredníctvom tejto stránky môžete získať prístup k mechanizmu, ktorý vám umožní vybrať, ktoré z uvedených spoločností môže vo vašom prehliadači nastaviť súbory cookies a iné technológie za účelom personalizácie a analýzy. 

·         Informácie a možnosti deaktivácie personalizovanej reklamy od Google nájdete tu. Za týmto účelom však musíte byť prihlásený do služby Google. 

·         Používatelia môžu tiež úplne alebo čiastočne deaktivovať reklamy Google v závislosti od prehliadača a zariadenia tu

·         Môžete tiež deaktivovať funkciu retargeting od spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited. Informácie a možnosti deaktivácie na Facebooku nájdete pod funkciou Retargeting „Custom Audiences“; ktorá je k dispozícií tu. Za týmto účelom však musíte byť prihlásený na Facebooku.

IV. Objednávanie produktov 

1. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov 

a. Objednávanie produktov

Pre vašu objednávku potrebujeme vaše správne meno, adresu, a platobné údaje. Vaša e-mailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. 

3. Spôsob platby 

a. Automatizované rozhodnutie 

Pre váš nákup v našom internetovom obchode vám ponúkame výber z nasledujúcich spôsobov platby: platba debetnými a kreditnými kartami (Maestro, Mastercard a Visa) a platba na dobierku. Pri každej objednávke si vyhradzujeme právo neponúkať určité spôsoby platby a odkazovať na iné spôsoby platby. 

4. Právny základ spracúvania údajov/výmaz 

Za účelom spracovania vašej objednávky, spracúvame vaše údaje na základe zmluvy. Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

Ak ste uskutočnili nákup, údaje o tomto nákupe (napríklad meno, adresa, platobné údaje, údaje o tovare) budú uchovávané po dobu 10 rokov z dôvodu plnenia zákonných povinností na úseku daňového a obchodného práva. Doba uchovávania začína plynúť 1.1. roku nasledujúceho po kúpe a končí o 10 rokov neskôr. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje zodpovedajúcim spôsobom vymazané. 

Akékoľvek ďalšie spracúvanie údajov v súlade s právnymi predpismi zostáva nedotknuté (napr. spracúvanie na základe predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí). 

Ďalší prenos údajov o platbe sa uskutočňuje najmä na účely spracovania platieb a na účely stanovené právnymi predpismi, ako napríklad boj proti praniu špinavých peňazí alebo na účely trestného konania. Právny základ pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia vo vzťahu ku kontrole a spracovaniu vašej platby v prospech nás ako predávajúceho, v prípade použitia na zákonom stanovené účely, článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Po dokončení platobného procesu budú vaše údaje uložené v súlade so zákonnými lehotami uchovávania a potom odstránené, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) (viď vyššie), c) Nariadenia. 

5. Spracúvanie údajov na základe nariadenia o prekurzoroch výbušnín 

Od 1. februára 2021 je v platnosti nové nariadenie EÚ o prekurzoroch výbušnín (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013. 

Toto nariadenie slúži na zabránenie neoprávnenej vlastnej výrobe výbušnín. V spoločnosti tehlickovo predávame výrobky, ktoré obsahujú čiastočne regulované prekurzory výbušnín v zmysle tohto nariadenia, napríklad acetón alebo peroxid vodíka. Z toho pre tehlickovo vyplýva množstvo povinností, ako napríklad hlásenie podozrivých transakcií, krádeží a strát Ministerstvu vnútra SR ako zodpovednému štátnemu orgánu za účasti nášho právneho poradcu. 

V prípade podozrivej transakcie spracúvame vaše meno a priezvisko, vašu adresu alebo doručovaciu adresu, druh a množstvo dotknutých položiek na základe informácií, ktoré ste poskytli za účelom splnenia ohlasovacích povinností vyplývajúcich z nariadenia o prekurzoroch výbušnín. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (GDPR) v spojení s čl. 9 ods. 4 nariadenia o prekurzoroch výbušnín. 

Všetky hlásenia elektronicky zaznamenávame a spravujeme v takzvanom tiketovom systéme. Tento systém nám umožňuje systematicky riadiť procesy a centrálne ich spravovať. Záznamy v tiketovom systéme sa spravidla vymažú najneskôr po 6 rokoch. Právnym základom spracúvania hlásení v tiketovom systéme je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (GDPR) na efektívnej správe záznamov o hláseniach. 

6. Poskytnutie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla poskytovateľom doručovacích služieb na účely informovania o dátume dodania 

a. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov 

Ak si objednáte výrobky prostredníctvom nášho tehlickovo e-shopu a necháte si ich doručiť (napr. domov alebo na filiálku), obdržíte potvrdenie objednávky a prepravy na vašu e-mailovú adresu prípadne aj na vaše telefónne číslo, a v závislosti od príslušného poskytovateľa prepravných služieb aj oznámenie o odoslaní balíka a možnostiach doručenia. 

b. Právny základ a výmaz 

Právnym základom pre poskytnutie e-mailovej adresy a telefónneho čísla príslušnému poskytovateľovi doručovacích služieb a ich použitia je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia na základe vášho nákupu ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nášho oprávneného záujmu, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť našu notifikačnú službu a tým zabezpečiť hladký priebeh vybavenia vašej objednávky.

Poskytnuté údaje príslušný poskytovateľ služieb po doručení zásielky vymaže, pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie zákonné požiadavky na dlhšie uchovávanie vašich údajov. 

​​​​​​​7. E-mailový newsletter 

a. Reklamný newsletter 

Emaily s reklamným newsletterom zasielame iba v prípade, že ste pri dokončení objednávky výslovne potvrdili, že by sme mali aktivovať službu zasielania newsletterov. Právnym základom pre zasielanie newslettera je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

Ak ste nám udelili súhlas so zasielaním jedného alebo viacerých newsletterov, informácie o jeho využívaní, tzn. informácie o tom, na ktoré produkty v tomto newsletteri ste klikli, sú prepojené s vašou e-mailovou adresou a slúžia na to, aby sme vám mohli posielať informácie, ktoré sú presnejšie prispôsobené vašim potrebám. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – zmluva na základe ktorej sme vám zriadili vaše tehlickovo e-shopové konto. 

Ak už nechcete dostávať newsletter, môžete svoj súhlas s jeho zasielaním kedykoľvek odvolať a to s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf (napr. za pripojenie na internet). Kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese info@tehlickovo.sk. Zhromažďovanie informácií prostredníctvom newslettera bude okamžite zastavené. Údaje zhromaždené prostredníctvom newslettera, ktoré sme priradili k vášmu tehlickovo e-shopovému kontu, budú okamžite odstránené, ak svoje tehlickovo e-shopové konto odstránite. 

b. Informačný alebo servisný newsletter 

Sme povinní vás informovať napríklad o stiahnutí produktu z trhu. V takom prípade vám budú informačné e-maily zaslané aj bez udelenia vášho súhlasu. Spracúvanie vašich existujúcich kontaktných údajov na základe vašej objednávky je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

​​​​​​​8. Súťaže 

a. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov  

Prostredníctvom našej webovej stránky vám ponúkame, aby ste sa zúčastnili našich súťaží. V zásade vám výhry doručujeme sami. Vo výnimočných prípadoch, ak to nie je vzhľadom na povahu výhry možné, napr. z dôvodu potreby priameho kontaktu s našim partnerom súťaže alebo z dôvodu, že balík by nemal byť ohrozený ďalšími dopravnými cestami, poskytujeme vaše osobné údaje nášmu aktuálnemu spolupracujúcemu partnerovi. Tieto informácie sú však uvedené pri predmetnej súťaží. 

Pokiaľ sa zúčastníte niektorej z našich súťaží, bude spoločnosť tehlickovo na účely realizácie a spracovania súťaže spracúvať nasledujúce osobné údaje: 

·         oslovenie 

·         meno a priezvisko 

·         emailová adresa 

·         dátum narodenia 

·         adresa (štát, ulica, číslo domu, PSČ, mesto) 

S cieľom zabezpečiť spravodlivý proces žrebovania je súťaž realizovaná pomocou analytických cookies. Pokiaľ ste namietali proti použitiu cookies, účasť nie je z technických dôvodov možná. Podrobnejšie informácie možno nájsť v kapitole A. IV. 2. písm. a) d). 

b. Právny základ a výmaz 

Osobné údaje poskytnuté v rámci účasti v súťaži používame výlučne na účely zabezpečenia priebehu hry. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v súvislosti s súťažou je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Pokiaľ ste v súťaži vyhrali, vaše osobné údaje budú vymazané po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, najneskôr však po 24 mesiacov od žrebovania alebo odovzdania výhry (ak k odovzdaniu výhry dôjde neskôr), ak by nebol pri samotnej súťaži uvedený dlhší dátum alebo ak by dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov nevyžadoval osobitný právny predpis. Ak ste v súťaži nevyhrali, vaše osobné údaje budú bezodkladne po skončení súťaže vymazané, ak by nebol pri samotnej súťaži uvedený dlhší dátum alebo ak by dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov nevyžadoval osobitný právny predpis. Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov aktuálnym spolupracujúcim partnerom je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

V prípade, ak má niektorá súťaž dostupné vlastné informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov v rámci súťaže, venujte im prosím pozornosť pred zapojením do súťaže. 

​​​​​​​9. Testovanie produktov 

a. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov  

tehlickovo spoločne so svojimi dodávateľmi ponúka na tomto webe kampane na testovanie produktov. Máte tak možnosť bezplatne testovať výrobky od našich dodávateľov. 

Ak sa zúčastňujete testovania produktu, tehlickovo spracúva nasledujúce údaje na účely zabezpečenia a spracovania testovacej kampane produktu: 

·         oslovenie 

·         meno a priezvisko 

·         emailová adresa 

·         dátum narodenia 

·         adresa (štát, ulica, číslo domu, PSČ, mesto) 

b. Právny základ a výmaz 

Údaje, ktoré poskytnete, budú prenesené iba našim poskytovateľom doručovacím a baliacich služieb a na účely prepravy a balenia. Vaše údaje budú vymazané okamžite po ukončení príslušných testovacích kampaní produktu, pokiaľ neexistujú zákonné požiadavky na ich uchovanie. 

Právnym základom pre spracúvanie údajov pri implementácii a realizácií testovacích kampaní produktov je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia zmluva uzavretá medzi vami a spoločnosťou tehlickovo. Ak požadované údaje nie sú poskytnuté, nie je možné zúčastniť sa testovacej kampane produktu. 

V. Tlačidlá sociálnych médií, YouTube videá a QR kódy 

1. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov 

Na našich webových stránkach sú integrované tlačidlá sociálnych médií (napr. z Facebooku, Instagramu). Tieto tlačidlá vás zavedú priamo na naše sociálne siete. Na viacerých miestach sú navyše pripojené YouTube videá, ktoré sú prelinkované. 

Tieto tlačidlá a  YouTube videá sú na našich webových stránkach zahrnuté ako odkaz na zodpovedajúce služby. Po kliknutí na integrovanú grafiku alebo video budete presmerovaní na webovú stránku príslušného poskytovateľa služby, t. j. až vtedy budú informácie o používateľovi odoslané príslušnému poskytovateľovi služieb. 

Okrem toho z času na čas sprístupňujeme na rôznych miestach našich webových stránok i offline QR kódy. Tieto QR kódy predstavujú odkazy na rôzne webové stránky. Po naskenovaní príslušného QR kódu budete presmerovaní na príslušnú webovú stránku. Až potom budú informácie o používateľovi odoslané príslušnému prevádzkovateľovi webových stránok. 

Informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní takejto webovej stránky nájdete v príslušných ustanoveniach o ochrane údajov poskytovateľa alebo prevádzkovateľa stránky. 

2. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame vaše údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, aby sme vám dali k dispozícii tieto funkcie. 

VI. Ostatné služby 

1. Popis a rozsah spracúvania osobných údajov 

Máte možnosť prejsť z tehlickovo.sk na naše ďalšie stránky alebo služby. 

Vezmite prosím na vedomie právne informácie poskytnuté pri prihlásení, ako napr. vyhlásenia o ochrane údajov, podmienky použitia apod. 

2. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame vaše údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, aby sme vám dali k dispozícii túto funkciu. 

VII. Kategórie príjemcov, prenos do tretích krajín 

V zásade vaše údaje neprenášame tretím osobám, pokiaľ k tomu nie sme zo zákona povinní (napr. v prípade vyzvania zo strany orgánov činných v trestnom konaní) alebo to nie je potrebné na vykonanie obchodných procesov, alebo v rámci zmluvy o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskej zmluvy). Týmito tretími osobami sú napr. poskytovatelia zásielkových služieb, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb tovarového hospodárstva, poskytovatelia služieb v oblasti vybavovania objednávok, webhostingu, komunikačné agentúry, koncernové alebo externé call centrá alebo aj poskytovatelia IT služieb. Vo všetkých prípadoch striktne dodržiavame zákonné nariadenia. 

V takýchto prípadoch môžu byť osobné údaje prenášané aj do iných krajín, v ktorých majú vyššie vymenovaní zmluvní partneri napr. svoje sídla, resp. tam spracúvajú údaje. Sú to v prvom rade štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a ojedinele aj štáty mimo EHP. Tieto krajiny majú pravdepodobne iné predpisy na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujú nižší stupeň ochrany ako tie v rámci EÚ. Toto môže mať za následok, že vaše osobné údaje môžu byť spracúvané úradmi na kontrolné a monitorovacie účely, pravdepodobne bez možnosti právnej nápravy. V prípade, že osobné údaje sú spracúvané mimo EÚ a neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, implementujeme vhodné bezpečnostné opatrenia vrátanie uzatvárania štandardných doložiek o ochrane osobných údajov. 

Text štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov ako aj rozhodnutia o primeranosti vydaných Komisiou môžete nájsť na webovej stránke Európskej komisie; štandardné doložky EÚ o ochrane údajov nájdete  tu, rozhodnutia o primeranosti nájdete tu.

VIII. Bezpečný prenos údajov, koncové zariadenia

Na bezpečný prenos vašich osobných údajov používame šifrovanie. Na tento účel používame kódovací systém TLS. Naše webové stránky a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

Naše telemédiá ponúkame anonymne alebo pod pseudonymom, pokiaľ je to technicky možné a primerané. Najmä ak neodosielate recenzie produktov alebo nezadávate e-shopové objednávky, naše telemédiá sa môžu používať pod pseudonymom. Anonymné používanie našich telemédií je možné, ak ste na to vykonali príslušné nastavenia v správe súhlasov a za predpokladu, že IP adresy sa zhromažďujú automaticky a môžu byť osobne identifikovateľné.

Ak sa podľa zákona vyžaduje súhlas s ukladaním informácií alebo prístupom k nim v koncovom zariadení používateľa, upozorníme na to na príslušných miestach. V ostatných prípadoch sa prístup k informáciám alebo ich ukladanie do koncového zariadenia používateľa uskutočňuje len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné na poskytnutie telemediálnej služby, o ktorú používateľ výslovne požiadal. Tieto prístupy alebo ukladanie zakladáme na príslušnom právnom základe.

C. Práva dotknutej osoby a zodpovedná osoba 

I. Práva dotknutých osôb 

1. Všeobecne 

Máte právo na informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na prenosnosť údajov, príp. aj právo na vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosti dozornému orgánu. Kontaktné údaje na príslušný dozorný orgán v Slovenskej republike sú: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika 
Telefón: +421 /2 3231 3214 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Všetky práva (s výnimkou práva podať sťažnosť) je potrebné uplatniť u tehlickovo. Podrobnejšie informácie získate od našej zodpovednej osoby. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. 

2. Podrobnejšie k vašim právam dotknutej osoby 

·         máte právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame v súlade s čl. 15 Nariadenia. Môžete získať najmä informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje sprístupnené, plánovanom období uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práve namietať, ako aj o existencii práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu. Ďalej máte právo na informácie o zdroji vašich údajov, ak sme tieto údaje nezískali od vás, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v prípade potreby zmysluplné informácie o použitom postupe. 

·         v súlade s článkom 16 Nariadenia máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame; 

·         máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré u nás uchovávame v súlade s článkom 17 Nariadenia, pokiaľ nejde o spracúvanie s cieľom uplatniť právo na slobodu prejavu a informácií, splnenie zákonnej povinnosti, dôvody verejného záujmu alebo ak tieto údaje neslúžia  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.; 

·         máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v súlade s čl. 18 Nariadenia, pokiaľ ste namietali správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a súčasne namietate proti ich vymazaniu, údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 Nariadenia; 

·         v súlade s článkom 20 Nariadenia máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi (toto právo môžete využiť, ak sú požadované údaje spracúvané na základe vášho súhlasu alebo zmluvy a súčasne sú spracúvané automatizovanými prostriedkami); 

·         váš súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať, v súlade s čl. 7 ods. 3 Nariadenia. V dôsledku toho už v budúcnosti nemôžeme pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; 

·         Sťažnosť na dozorný orgán v súlade s článkom 77 Nariadenia môžete podať na kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, uvedené vyššie. 

3. Osobitné pokyny k právu namietať podľa čl. 21 Nariadenia 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na tomto právnom základe (čl. 4 ods. 4 Nariadenia). 

Akonáhle ste namietli spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto už nebudeme ďalej spracúvať. To neplatí v prípade, keď vieme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

V prípade uplatnenia práva namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie), spracúvanie osobných údajov bude bez ďalšieho skúmania okamžite zastavené. Rovnako to platí aj pre profilovanie a ktoré sa uskutočňuje v súvislosti s takýmto priamym marketingom. 

II. Zodpovedná osoba 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov alebo Vašich osobných údajoch v tehlickovo sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu: 

e-mailom: info@tehlickovo.sk 

alebo poštou: 

TEHLIČKOVO s.r.o., Ochrana osobných údajov 
Lécka 1255/16
940 02 Nové Zámky