Košík

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.tehlickovo.sk (ďalej ako „tehlickovo e-shop“) medzi kupujúcim a predávajúcim. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2  Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z tehlickovo e-shopu (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“ alebo „zákazník“).

1.3 Predávajúcim je: TEHLIČKOVO s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 44317/N (ďalej ako „predávajúci“, „tehlickovo“ alebo „my“).

1.4  Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú:

(i) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27;

(ii) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava;

(iii) Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

1.5  V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať na email adrese: info@tehlickovo.sk

1.6  Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.

1.7 V tehlickovo e-shope (na webovej stránke tehlickovo.sk) môžete nakupovať, ak máte najmenej 16 rokov.

2. POSTUP OBJEDNANIA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom tehlickovo e-shopu (ďalej ako „tovar“). Ponuka tovaru je primárne určená konečným spotrebiteľom, a preto si tehlickovo vyhradzuje právo limitovať počet kusov objednaného tovaru na druh tovaru v jednej objednávke.

2.2 Určité druhy tovaru ponúkané predávajúcim nie sú spotrebným tovarom ale je zhotovený na zakázku alebo podľa osobitných požiadavok spotrebiteľa, podľa osobitných požiadaviek spotrebitela (ďalej ako ,,tovar na zakázku“).

2.3 Technické informácie, technické výkresy, popisy, informácie o hmotnosti, rozmeroch, počtu tovarov v baleniach, farbe a ďalšie informácie o tehlovom a dlažbovom tovare sú prevzaté od výrobcov a majú iba informatívny charakter. Z tohto dôvodu tieto informácie nie sú považované za záväzné a predávajúci nie je za ne zodpovedný.

2.4 Z dôvodu, tehlové a dlažbové produkty sú vyrábané v prírodných podmienkach z ľahko premenlivých íľov, môže dochádzať k rozmerovým, povrchovým a farebným odlišnostiam v jednotlivých dodávkach.

2.5 Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

2.6 Postup objednania tovaru

(i) Tovar s dostupnosťou „Skladom“ si môžete vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do Košíka“. Ak ste do svojho košíka vložili všetky vami želané výrobky (tovar), môžete priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky, a to prostredníctvom tlačidla „ÍSŤ DO POKLADNE“ alebo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“

(ii) V prípade, ak stlačíte tlačidlo „ÍSŤ DO POKLADNE“ alebo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“, budete vyzvaný vyplniť vaše osobné údaje. Tieto údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ budete nakupovať ako hosť, uvediete v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a emailovú adresu, a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ prípadne IČ DPH. Zároveň musíte zvoliť výberu spôsobu dodania a platobnej možnosti. Tak isto je vám zobrazovaní súhrn objednávky, ktorej odoslanie potvrdíte tlačidlom „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“.

(iii) Po výbere spôsobu nakupovania (hosť, prihlásenie, registrácia) môžete pristúpiť k zadaniu doručovacej adresy, výberu spôsobu dodania a platobnej možnosti. Následne vám bude zobrazený súhrn objednávky, ktorej odoslanie potvrdíte tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky už nie je možné vykonať zmenu vašich údajov a objednávky. V prípade potreby zmeny objednávky/údajov po odoslaní objednávky, kontaktujte nás bezodkladne, prosím, na našej e-mailovej adrese info@tehlickovo.sk. Podmienkou odoslania objednávky je vaše oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

(iv) Po odoslaní objednávky (t.j. návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) budete automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí vašej objednávky. Tento automatický email nepredstavuje záväzné prijatie vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky). Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky vám na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke môžeme poskytovať ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia vašej objednávky (napr. informáciu o dostupnosti tovaru alebo o expedovaní tovaru), ako aj informáciu o uzatvorení kúpnej zmluvy.

(v) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza až doručením emailu na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke, v ktorom vás informujeme o odoslaní objednaného tovaru na adresu, alebo po odsúhlasení objednávky telefonickým kontaktom. Tento email, alebo telefonický súhlas, súčasne predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy. Potvrdzujúci e-mail, alebo telefonický kontakt, dostanete do piatich pracovných dní v prípade, ak ste si zvolili doručenie objednávky na vami uvedenú adresu. Pokiaľ vám takýto potvrdzujúci e-mail nebude doručený, alebo vás telefonicky nebudeme kontaktovať, v lehote 5 pracovných dní, vaša objednávka sa považuje za zrušenú, pokiaľ neinformujeme prostredníctvom www.tehlickovo.sk o tom, že vybavenie objednávok sa oneskorí z dôvodu mimoriadnych okolností. V prípade, že vás telefonicky kontaktovať nebudeme, alebo vám potvrdzujúci e-mail nebude vo vyššie uvedenej lehote doručený, a ani sme neinformovali o oneskorení objednávok z mimoriadnych okolností, všetky platby, ktoré ste vynaložili v súvislosti s objednávkou, t.j. kúpna cena vrátane nákladov na prepravu tovaru k vám, vám budú vrátené, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky a na účet, z ktorého bola táto platba zaplatená.

(vi)   Ako kupujúci máte právo zrušiť objednávku (t.j. odvolať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), až do okamihu akceptácie objednávky predávajúcim a uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ máte v úmysle zrušiť objednávku pred jej odoslaním (t.j. pred uzatvorením kúpnej zmluvy), takéto zrušenie je možné len vo vzťahu k celej objednávke. To znamená, že doplnenie alebo zrušenie len jednotlivých položiek objednávky po jej odoslaní nie je možné. Tak isto nieje možné zrušiť položký tovaru na zakázku po jej odoslaní. Zrušiť celú objednávku po jej odoslaní je možné vykonať prostretníctvom kontaktovania nás na e-mailovej adrese info@tehlickovo.sk

V prípade, že storno objednávky už nebude možné vykonať, obdržíte e-mail o odoslaní tovaru. Ak budete mať záujem o zrušenie kúpnej zmluvy po odoslaní tovaru t.j. po obdržaní e-mailu od predávajúceho podľa bodu vi. vyššie), máte možnosť odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 9 Všeobecných obchodných podmienok.

3. MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY

3.1     Pre objednávky v tehlickovo e-shope nie je stanovená minimálna hodnota objednávky.

4. DODANIE A DOSTUPNOSŤ TOVARU

4.1 Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenskej republiky. Ponúkame nasledujúce spôsoby dodania objednaného tovaru:

1.    Doručenie na adresu

4.2 Pri doručení na adresu si v procese objednávky môžete zvoliť ľubovoľnú slovenskú doručovaciu adresu.

4.3 Lehota dodania predstavuje štandardne 2-5 pracovné dni a začína plynúť prijatím platby za objednávku. Pri tovare na zakázku, doba dodania tovaru je individuálna pri každej tovarovej položke. Predavajúci potvrdí termín dodania pri uzatvorení kupnej zmluvy.

4.4 Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak vám bol tovar doručený v posledný deň danej lehoty. Ak vám nebudeme môcť dodať tovar v lehote dodania, bezodkladne vás o tejto skutočnosti upovedomíme. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim pri prvom pokuse o doručenie, bude realizovaný druhý pokus o doručenie. Ak nebude ani druhý pokus úspešný, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a objednávka kupujúceho bude automaticky stornovaná, pričom vami uhradená suma objednávky (peňažné prostriedky vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného)) vám bude bezodkladne vrátená na účet, z ktorého ste objednávku uhradili. Toto vrátenie sa nevzťahuje pre tovar na zakázku.

4.5 Do nákupného košíka môžete vložiť iba výrobky (tovar) dostupné skladom. Ak ste si objednali viacero výrobkov spolu v rámci jednej objednávky, môžeme vám zaslať dostupné produkty aj jednotlivo vo viacerých balíkoch. Tehlickovo je oprávnené v takomto prípade zaslať tovar na adresu uvedenú v objednávke. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré v dôsledku takéhoto postupu vzniknú, znáša spoločnosť tehlickovo.

4.6 Pre všetky objednávky sú účtované náklady na prepravu (poštovné) podľa bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5. PRECHOD VLASTNÍCTVA TOVARU

5.1 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

6. CENY A NÁKLADY NA PREPRAVU

6.1 Všetky ceny uvedené v tehlickovo e-shope sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Záväznými sú pre obe zmluvné strany ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

6.2 Náklady na prepravu na ľubovoľnú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky sú vypočítane až po odoslaní objednávky a budú oznámené telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7. PLATOBNÉ MOŽNOSTI A ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

7.1 Pri objednávkach uzatvorených na diaľku prostredníctvom tehlickovo e-shopu vám ponúkame nasledujúce platobné možnosti:

(i) platba bankovým prevodom na účet

7.2 K začatiu spracovávania objednávky príde až po prijatí platby na bankový účet tehlickovo. Tehlickovo si vyhradzuje právo objednávku automaticky stornovať, ak nie je celková cena objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa obdržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky.

7.3 Vystavená a na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaná výlučne elektronická faktúra.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Tehlickovo zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Tehlickovo zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Na výrobky (tovar) sa vzťahujú záručné doby predpísané zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

8.3 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

8.4 Ak tehlickovo pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na zákazníkovi, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto tehlickovo nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.

8.5 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) si môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným tovarom kópiu dokladu o kúpe (kópiu faktúry), prípadne záručný list, ak bol tento na tovar vystavený.

Pri zasielani vadného tovaru, vadný výrobok zabaľte spolu s Reklamačným lístkom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) do krabice, resp. do iného obalu vhodného na prepravu, a zašlite vadný tovar spolu s vyplneným Reklamačným lístkom a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) na adresu sídla predávajúceho: Lécka 1255/16, 940 02 Nové Zámky

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

·         kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

·         kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

·         predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.6 Predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.7 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia Reklamačného lístka potvrdená predávajúcim.

8.8 Reklamačný lístok musí mať pri uplatnení reklamácie vypísané nasledovné náležitosti:

(i) meno a priezvisko kupujúceho, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa

(ii) druh reklamovaného tovaru

(iii) dátum zakúpenia, cenu reklamovaného tovaru a číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru

(iv) dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý kupujúci požaduje

(v) konečné doriešenie reklamácie - uvedené vypĺňa predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu

(vi)  podpis kupujúceho

(vii) podpis predávajúceho - uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste, resp. ihneď po doručení vadného tovaru predávajúcemu

8.9 Reklamačný lístok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, pričom originál ostane v sídle predávajúceho, jednu kópiu dostane kupujúci a jednu kópiu odošle predávajúci spoločne s prijatým reklamovaným tovarom na odborné posúdenie (v prípade pokiaľ reklamácia nebola vybavená ihneď). Pokiaľ sa tovar neodošle na odborné posúdenie, zostáva originál ako aj jedna kópia v sídle predávajúceho

8.10 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia Reklamačného lístka s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

8.11 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8.12 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.13 Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo inak nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, SPÔSOB VRÁTENIA TOVARU

9.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tehlickovo e-shopu do 14 dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru vami alebo vami určenou treťou osobu s výnimkou dopravcu. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2 O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať písomne v stanovenej lehote, a to jednou z nasledujúcich možností:

(i) listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti Lécka 1255/16, 940 02 Nové Zámky

(ii)  e-mailom na e-mailovú adresu info@tehlickovo.sk

9.3 Lehota sa považuje za dodržanú, ak odošlete svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete realizovať prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo vlastného formátu vyhlásenia. Tovar ste povinný odoslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

9.4 Odstúpením od zmluvy vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste vynaložili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. kúpna cena vrátane nákladov na prepravu tovaru k vám, resp. poplatku za vyzdvihnutie tovaru na tehlickovo predajni, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký ste použili v procese objednávky, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.5 Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, ktorý moment nastane skôr. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predmetný tovar zašlite na nasledujúcu adresu: Lécka 1255/16, 940 02 Nové Zámky.

9.6 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

9.8 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám okolností, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov tzv. vyššej moci, ako aj v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade poškodenia zásielky pri doručovaní a jej automatického vrátenia do centrálneho skladu, v prípade krádeže zásielky v depe doručovacej spoločnosti alebo v prípade zlyhania ľudského faktoru, v dôsledku ktorého predávajúci nemôže splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci odmietne poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri plnení povinností tehlickovo vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013, a to najmä, ak nie je ochotný a schopný jasne opísať zamýšľané použitie regulovaných prekurzorov výbušnín alebo ho nevie vierohodne vysvetliť alebo nie je ochotný poskytnúť predávajúcemu doklad totožnosti, miesto bydliska alebo v prípade potreby informáciu o tom, či je profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt v zmysle uvedeného nariadenia. Predávajúci v takom prípade informuje kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vráti mu všetky platby, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. kúpnu cenu vrátane nákladov na prepravu.

10. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

10.1 Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

10.2 Máte právo obrátiť sa na tehlickovo so žiadosťou o nápravu (emailom na emailovú adresu: info@tehlickovo.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že tehlickovo porušila vaše práva. Ak vám tehlickovo na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS"); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1)

10.3   Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov - platformy ODR Európskej komisie.

10.4 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10.5 Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

10.6 V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme nájsť zhodné riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk, kontaktujte nás  na emailovej adrese info@tehlickovo.sk. 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Spoločnosť TEHLIČKOVO s.r.o., prevádzkovateľ e-shopu a webovej stránky www.tehlickovo.sk, je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci tehlickovo e-shopu.

11.2 Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V Informáciách o ochrane osobných údajov pre tehlickovo e-shop, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://www.tehlickovo.sk/ochrana-osobnych-udajov, nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb tehlickovo e-shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je vylúčená aplikácia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

12.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickom formáte .pdf spolu s potvrdením objednávky a s ktorým sa kupujúci mal možnosť oboznámiť pred odoslaním objednávky, čo potvrdil zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky.

12.3 tehlickovo si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke tehlickovo, pričom zmenené Všeobecné obchodné podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi tehlickovo a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke tehlickovo.

12.4  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 02.04.2024.