Košík

Impressum

KONTAKTNÁ ADRESA
TEHLIČKOVO s.r.o.
Lécka 1255/16
Nové Zámky 940 02
Mobil - +421 919 217 106

E-mail: info@tehlickovo.sk
IČO - 511 43 208
DIČ - 2120611746
IČ DPH - SK2120611746
Bankové spojenie: 

SÍDLO A REGISTRÁCIA
TEHLIČKOVO s.r.o., Lécka 1255/16, Nové Zámky 940 02
Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 1198/N

NÁZOV A ADRESY ORGÁNOV DOZORU V SR
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava

AUTORSKÉ PRÁVA
Obsah a štruktúra internetovej stránky www.tehlickovo.sk vrátane dokumentov, súborov, informácií a obrazového materiálu sú chránené autorskými právami a sú súčasťou duševného vlastníctva TEHLIČKOVO s.r.o. Tieto objekty nesmú byť kopírované pre komerčné účely alebo distribúciu a taktiež nesmú byť modifikované alebo znova použité na iných webových stránkach. Šírenie informácií alebo údajov, najmä použitie textov, textových častí alebo obrazového materiálu vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas spoločnosti TEHLIČKOVO s.r.o.

ZODPOVEDNOSŤ ZA INFORMÁCIE
Obsah internetovej stránky www.tehlickovo.sk je starostlivo a svedomito vytváraný a spravovaný. TEHLIČKOVO s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. Akákoľvek zodpovednosť TEHLIČKOVO s.r.o. v súvislosti s využívaním informácií nachádzajúcich sa na stránke www.tehlickovo.sk alebo dôverou v ich správnosť, je vylúčená za predpokladu, že zo strany TEHLIČKOVO s.r.o. nie je preukázané úmyselné alebo nedbanlivostné správanie.

ZODPOVEDNOSŤ ZA PREPOJENIA
Pri priamych alebo nepriamych prepojeniach odkazujúcich na internetové stránky tretích strán („hypertextové odkazy“) TEHLIČKOVO s.r.o. nezodpovedá a dištancuje sa od obsahu týchto internetových stránok.